Každý z nás má vo svojom okolí osobu zo zahraničia, ktorá nevie po slovensky. Z tohto dôvodu sme nútení precvičovať si angličtinu a hoci to nie je vždy úplne dokonalé, snaha sa cení. Vedeli ste však, že alkohol vám dokáže pomôcť?

Vedcom z Liverpoolskej univerzity, Maastrichtskej univerzity a King’s College London sa podarilo dokázať, že schopnosť komunikovať v cudzom jazyku sa zlepšila po konzumácii alkoholu. Toto tvrdenie sa môže zdať byť v rozpore so starým známym faktom, že alkohol zhoršuje kognitívne a motorické funkcie, medzi ktoré patrí schopnosť zapamätať si a venovať pozornosť. Vzhľadom na to, že tieto funkcie sú dôležité pre hovorenie druhým jazykom, možno očakávať, že užívanie alkoholu hovorenie druhým jazykom nepodporuje. Na druhej strane je známe, že alkohol zvyšuje sebavedomie, znižuje sociálnu úzkosť a znižuje inhibíciu, čo uľahčuje prekonanie nervozity a váhania pri komunikácii s inou osobou.

Cieľom štúdie bolo otestovať tieto konkurenčné tvrdenia. Do experimentu sa zapojilo 50 nemecky hovoriacich študentov, ktorí sa nedávno naučili po holandsky na holandskej univerzite (Maastricht). Účastníci boli náhodne rozdelení do experimentálnej skupiny, ktorá konzumovala mierne množstvo alkoholu, a do kontrolnej skupiny, ktorej bol podaný nealkoholický nápoj. Potom boli požiadaní, aby sa zapojili do neformálnej dvojminútovej konverzácie s experimentátorom v holandčine.

Všetky rozhovory boli zaznamenané a následne vyhodnotené osobami, ktorých rodným jazykom je holandčina. Tieto osoby nevedeli, ktorí študenti pili alkohol a ktorí nie. Účastníci boli tiež požiadaní, aby ohodnotili svoje vystúpenie na základe toho, ako vnímali svoju rečovú plynulosť.

Alkohol nemal žiadny vplyv na sebahodnotenie účastníkov. Účastníci oboch skupín si svojim výkonom neboli istí. Ovplyvnilo to však ich pozorovaný výkon, podľa obyvateľov Holandska, ktorí hodnotili ich výkon. Holanďania celkovo hodnotili ľudí v alkoholovej skupine ako osoby, ktoré majú lepšiu plynulosť – konkrétne lepšiu výslovnosť – ako osoby v kontrolnej skupine.

Autori zdôrazňujú, že množstvo alkoholu testované v tejto štúdii bolo nízke a že vyššie množstvá by mohli viesť k opačným výsledkom. Dospeli k záveru, že je možné, že nízka až stredná dávka alkoholu „znižuje jazykovú úzkosť“, a preto zvyšuje odbornosť. „Mohlo by to umožniť hovorcom cudzích jazykov hovoriť plynulejšie v danom jazyku po konzumácii malého množstva alkoholu.“

Zdroj: languagenerds.com

Zdroj foto: pixabay.com